Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Работа с доброволци

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2016

Наръчникът „Работа с доброволци“ е предназначен за българските неправителствени организации, неформални групи и активни граждани, които развиват или искат да развиват доброволчески инициативи.

България е на последно място по доброволческа активност в Европейския съюз. Една от причините за това е липсата на капацитет на НПО да привличат доброволци, да ползват техния ресурс ефективно и да ги задържат дългосрочно. Липсата на знание сериозно затруднява и дори отказва много организации от работа с доброволци.

Наръчникът се осъществява по проект „Систематизиране на опита за работа с доброволци и повишаване на капацитета на НПО“, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009–2014 г.

Проектът има за цел да повиши капацитета на гражданския сектор за работа с доброволци и организация на каузи, като подобри техните знания, фасилитира комуникацията и обмeна на добри практики между НПО и предостави информация по въпросите на доброволчеството в достъпни формати.

TimeHeroes събра опита на стотици организации в работата с доброволци. Нашите експерти проведоха 50 дълбочинни интервюта с НПО от цялата страна. В допълнение, други над 200 организации попълниха подробната ни онлайн анкета. Това е първият в България обстоен анализ на състоянието на доброволческата екосистема, както и на добрите практики в сферата. Цялата информация е систематизирана в онлайн платформа (wiki.timeheroes.org), настоящия наръчник и серия обучителни семинари. Интервютата са качени в цялост в платформата по проекта. Пак там отделни идеи и практики са обособени в подробни тематични статии.

Наръчникът, който държите в ръцете си, не е абстрактен труд, писан в стерилна среда от „експерти“. Той изхожда от практиката, изследва и систематизира опита на българския граждански сектор в работата с доброволци, съобразен е с най-големите установени дефицити на знание, дава съвети, примери за добри и лоши практики и надгражда с анализ и допълнителни ресурси.

За повече информация посетете wiki.timeheroes.org